Projektledning Kvarnholmsförbindelsen

För att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka planeras en ny förbindelse för bilar, bussar, cykeltrafik och fotgängare. Förslaget innebär att en bro byggs över Svindersviken och en tunnel under Ryssbergen.

WAADE är projektledare och ansvarar för projektet gentemot Nacka kommun.

Kvarnholmsförbindelsen är upphandlad i konkurrenspräglad dialog inom ramen för LoU. Där samarbetar Nacka kommun tillsammans med tre utvalda entreprenörer som var och en arbetar fram en egen design som i en slutfas utvärderas mot en förutbestämd modell. Då kan entreprenörens innovation och kompetens tas tillvara inom ramen för LoU.