Södra porten i Botkyrka kommun

Södra porten är ett utvecklingsprojekt i tidigt skede innan detaljplan där en förstudie är under framtagande. Området ska utvecklas till ett strategiskt stadsutvecklingsläge som ska innehålla handel och verksamheter med inslag av bostäder. Förutom ett stort antal privata fastighetsägare är Trafikverket och Trafikförvaltningen viktiga parter.

WAADE:s roll genom Sara Andersson är att vara projektledare och exploateringsingenjör av utvecklingen av handels- och verksamhetsområdet Södra porten. Det innebär framtagande av en förstudie innehållande vision och strategier och därefter starta upp etappvis detaljplaneläggning och genomförande. I arbetet ingår också framtagande av skedesplanering, exploateringskalkyl, förhandling, avtal, marknadsstrategi, näringslivsstrategi och organisation.

 

Bild: Botkyrka kommun