Samverkansledning Tingstadstunneln

I större projekt hos Trafikverket förväntas det finnas ett strukturerat arbetssätt för att få parterna att samverka och samarbeta för ömsesidiga fördelar och ökat värde. WAADE är den oberoende parten som leder arbetet med samverkan i projekt E6 Tingstadtunneln som innebär en totalrenovering av tunneln.

Samverkansarbetet omfattar att ta fram och fortlöpande utvärdera samverkansaktiviteterna som dokumenteras i en samverkansplan. Allt för att genom hela projektet säkerställa ett effektivt arbetssätt, uppnå rätt kvalité, arbeta med kontinuerliga förbättringar och sträva mot god måluppfyllelse.

Kommunikation och ett fungerande samarbeta är de mest centrala delarna i samverkansarbetet för att parterna ska lyckas med en bra leverans. I stora projekt med många aktörer och flera intressenter är det extra viktigt att samverkansarbetet kontinuerligt utvärderas genom hela projektet. Detta för att kunna vara proaktiv och sätta in handlingsplaner på de delar som inte fungerar

Tingstadstunneln, del av väg E6, är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med fastlandet. Tunneln öppnade för trafik redan 1968. Totalrenoveringen behövs för att öka tunnelns livslängd, trafiksäkerhet och minska miljöpåverkan från trafiken som kör genom tunneln.

De som hjälper Trafikverket och projekt Tingstadstunneln med samverkan i rollen som samverkansledare är Peter Åman och Linda Renner.

Projektstart: 2021
Projekt slut: 2023