Vi har studerat, använt och förbättrar ständigt vår användning av Virtual Design and Construction (VDC) som i sin tur kontinuerligt utvecklas av Stanford . WAADE och Stanford hämtar inspiration i både mjukvaruutvecklingens agila arbetsmetoder och industrins lean production.

En solskenshistoria

NASA använde på 80-talet ett helt år för att ta fram en konceptuell design för rymdraketer i deras program. Som en följd av nedrustning minskade anslagen och NASA behövde se över sina arbetsmetoder för att skära i kostnader och utvecklade Integrated Concurrent Engineering (ICE) som en arbets- eller mötesmetod för att öka koordineringen och beslutsmässigheten hos projektgruppen genom att minska antalet projektdeltagare, ställa högre krav på deras kompetens och införa arbetsmöten istället för rapporteringsmöten. Det kortade tiden för att ta fram en konceptuell design med liknande förutsättningar med 3 till 4 veckor. Tänk om vi kan halvera projekteringstiden i ditt projekt.

Att starta ett projekt

Samarbete bygger på relationer och tillit. Hur kan vi då skapa en arbetsmiljö i våra projekt som ger grogrund för goda relationer. Resurstillsättningen i byggprojekt görs ofta utifrån den tekniska sakkunskapen, vilka är då individerna bakom tekniken? I våra projekt vill vi först lära känna varandra så att vi får bättre förståelse för både våra egna och kollegornas styrkor och svagheter. Det stimulerar oss till egen personlig utveckling för ökad flexibilitet i våra relationer. Vi tar också tillvara och använder kunskap om gruppens förtjänster och brister så att vi strategiskt kan använda dem genom projektet.

Att starta frigörelsen av den kollektiva kompetensen

Glädjen av att befinna sig i en grupp som självorganiseras och använder den samlade kompetensen så att 1+1=3 kan inte beskrivas utan måste upplevas. Frigörelsen startar med den gemensamma processen att ta fram och förstå

  1. Projektets mål
  2. Spelregler för hur vi är och kommunicerar med varandra
  3. En visuell planering för individernas delleveranser och dess betydelse för kollegornas möjlighet att leverera och projektets tidsramar
  4. Risker och möjligheter

Involvering 

Hur många kan eller ska vara med i projektet? Alla som tar beslut som påverkar projektet! Entreprenören ska in så tidigt som möjligt! Konsulterna är ju ofta med tidigt! Kunden som investerar! Kunden som ska ansvara för driften! Politiker och tjänstemän från kommuner, landsting, Länsstyrelser mm! Grannar! Utmanande! Jobbigt! Ja men också oerhört kraftfullt! Tell me and I´ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I´ll understand //Benjamin Franklin

VDC

Virtual Design and Construction (VDC) innebär kort att vi bygger vårt hus eller anläggning virtuellt innan vi gör det fysiskt. Hur gör vi det?

  1. 3D för att förstå vad vi ska bygga.
  2. Integrated Concurrent Engineering på svenska Samtida ingenjörsarbete eller arbetsmöten för att koordinera oss och använda vår gemensamma kompetens för att lösa de svårigheter och utmaningar som gör byggprojekt roliga. Hur hade det varit i ett projekt som bara gick rakt fram utan att man behövde anstränga sig.
  3. Lean för att ständigt utvecklas genom att mäta och pröva våra arbetsmetoder.

Vår tolkning av VDC är det är ett agilt projektgenomförande i sin flexibilitet men den avgörande skillnaden att leveransen är tydlig och definieras i projekteringen tillsammans med tidplan och ekonomi för utförandet.

3D

Mätningar visar att vi förstår en konstruktion så snabbt som på 10 % av tiden om vi tittar på en 3D-modell jämfört med ritningar. Därför ställer vi krav på att alla projekterar i 3D för att kunna föra en bra dialog i projektet och ge möjlighet för samtliga att kunna förstå och uppskatta vårt gemensamma arbete. En av de enklaste men också mest effektiva nyttorna är att vi summera alla 3D-modeller för att hitta och lösa konflikter i rummet redan på ritbordet och slipper fördyrande justeringar i full produktion.

  1. 3D-modeller används för att koppla tidplaner och gemensamt titta på komplicerade montage eller övergripande förståelse för skedesindelningar.
  2. 3D-modeller används som underlag för mängder till kalkyler och vi kan snabbt förstå kostnadskonsekvensen av olika val som vi gemensamt analyserar i projektet.

ICE - Integrated Concurrent Engineering - Arbetsmöten 

För att frigöra den gemensamma kompetensen behöver vi samtala med varandra. Våra arbetsmöten har en struktur för samtal, delaktighet, ansvar och beslut. En central del i vår process är att beslutsfattandet ligger i gruppen och på våra arbetsmöten. Det innebär att ingen, vi säger ingen, får ha experter på hemmakontoret som ska godkänna beslutsfattande. Ja vi vet att det inte alltid går men det är vår absoluta tro att den gemensamma kompetensen vinner över enskild granskning. Våra arbetsmöten innebär att hela projektgruppen har samma information vid samma tillfälle. Och ges möjlighet att koordinera vad det betyder för projektet utifrån våra unika kompetenser. En solskenshistoria 2 På ett av våra undersökta VDC-projekt var svarstiden för 80% av frågorna som krävde svar för att projekteringen skulle fortlöpa under 8 h. Vid en mätning på ett jämförbart projeket med A/B/C/D/E-möten var svarstiden 7-22 dygn.