Kurs
Waade håller kurser inom praktisk tillämpning av VDC- metodiken i projekt.
Kursen kan anpassas efter deltagarna och innehåller praktisk tillämpning och kombination med teorikunskaper kring projekt- och projekteringsprocessen.
Kursen riktas framförallt till processledare för att leda ett VDC- projekt

Arbetssätt

Vi driver processen framåt med hjälp av arbetsmöten vars täthet planeras i enlighet med beslutspunkterna. På mötena deltar uppdragsledning, teknikansvariga, experter och beslutsmässiga representanter från beställaren, konsulten samt externa intressenter.

Start Workshop - Förberedelse inför projekteringen

Vårt arbetssätt bygger på att tidigt skapa goda relationer och gemensamma mål.
Varje projekt inleds med en startworkshop som skapar grunden för resten av projektet genom att sätta projektets mål och spelregler. Dessa undertecknas symboliskt av samtliga deltagare.
På startworkshop genomförs kartläggning av persontyper för att man inom gruppen skall få förståelse för varandra och varandras olikheter. Även risker och möjligheter kartläggs. Vi skapar en huvudtidplan genom visuell planering med styrande milstolpar som grund.
Projektet som är omfattande och förändras över tid hanteras genom att genomföra uppföljande workshopar anpassade efter projektets behov.

Projektering

Projektering:

Arbetssättet omfattar intensiva gemensamma och parallella arbetsmöten med mellanliggande arbetsuppgifter. För att få dessa arbetsmöten att fungera bör följande fungera:

  • Väl definierad dagordning. Processledningen förbereder planerade möten noggrant.
  • Dagordningen anpassas efter status i projektet och behandlar endast aktuella frågor.
  • Alla kommer väl förberedda; både beställare, projektörer och processledning.
  • Tidplanen stäms av på varje möte och resultatet dokumenteras
  • Deltagande projektörer ska kunna projektera på mötet
  • Gemensam modell som samgranskas inför varje möte och används som underlag på mötet
  • Alla berörda discipliner är närvarande
  • Deltagarna är beslutsmässiga, såväl Beställaren, konsulten, entreprenören, extern part
  • Resultat dokumenteras i beslutslogg, riskverktyg, ”fråga/svar”, ”jag behöver/jag levererar” och i planering. Allt anslås på gemensam sharepoint-server. All dokumentation finns därmed bara på ett ställe.
  • Kommande periods arbete gås igenom

 

Detta proaktiva arbetssätt möjliggör en effektiv beslutsprocess, framdrift och förankring av lokaliseringsutredningen.

Sammanfattningsvis bidrar vårt arbetssätt till att effektivisera arbetet, samtidigt som produkten förankras och kvalitetssäkras. Motstående intressen identifieras tidigt och kan inarbetas i de realistiska alternativen, som utreds parallellt och valideras mot en gemensam värderingsmodell.